Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Cursussen Stichting Jachthonden Meierij

Ondergetekende verklaart dat zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandig-heden waaronder het gevaar van besmetting, hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard, te vrezen valt. Dat zijn/haar hond ingeënt is tegen alle hondenziektes en kennelhoest. Tijdens de inschrijving, doch uiterlijk op de eerste trainingsdag dient u een geldig vaccinatieboekje hiervan ter inzage aan de cursusleiding aan te bieden. Een eventuele kopie van het vaccinatieboekje wordt door de cursusleiding bij het inschrijfformulier gevoegd. Ondergetekende verklaart dat hij/zij op eigen risico aan deze cursus deelneemt. Tevens verklaart de ondergetekende dat de cursusleiding niet aansprakelijk is voor de aan hem/haar en zijn/haar hond toegebrachte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door medecursisten en de tijdens de cursus aanwezige honden. Iedere cursist moet een WA verzekering (inclusief dekking hond) hebben afgesloten. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van Stichting Jachthonden Meierij - Vught en akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van de Stichting Jachthonden Meierij zoals deze op de website zijn gepubliceerd.

13 + 15 =