Privacyverklaring Stichting Jachthonden Meierij  te  Vught.

De Stichting Jachthonden Meierij kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de genoemde jachthondenopleiding. U heeft deze zelf verstrekt middels het invullen van het inschrijfformulier op de website en vervolgens in te zenden aan de genoemde jachthondenopleiding.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens jachthond: naam, geboortedatum, ras en geslacht
 • Lidmaatschap Jagersvereniging/Rasvereniging
 • Doel deelname jachthondenopleiding
 • Foto’s van u en uw hond tijdens deelname aan de door de Stichting Jachthonden Meierij georganiseerde opleidingen en/of activiteiten ter publicatie op de website en/of facebook

Waarom heeft Stichting Jachthonden Meierij gegevens nodig:

 • U te kunnen benaderen (bellen, e-mailen en/of per post) als u daarom verzoekt
 • Uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren
 • Uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken uit hoofde van wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaart Stichting Jachthonden Meierij de persoonsgegevens.

De Stichting Jachthonden Meierij bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na het stoppen van de dienstverlening niet langer dan 2 jaar bewaard. Tenzij het langer moet uit hoofde van wettelijke verplichtingen en dan bewaren wij alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met anderen.

De Stichting Jachthonden Meierij verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor marketing doeleinden gedeeld.

Voor het plaatsen van foto’s op openbaar terrein (website etc.) gaat u akkoord.

Cookies.

Stichting Jachthonden Meierij gebruikt op de website (https://www.jachthondenpuppytraining.nl/ ) de onderstaande cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Tevens plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat de juiste content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Analytische cookies geven ons informatie hoe de bezoekers onze website gebruiken.

Ook worden cookies geplaatst door derden: bijv. adverteerders en sociale mediabedrijven.

U heeft tijdens het eerste bezoek aan onze website informatie over de cookies gezien en toestemming gegeven om de cookies te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die al eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Jachthonden Meierij (behalve wettelijke verplichtingen die opgelegd worden).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk overhandigen of sturen naar het emailadres: jachthondenpuppytraining@outlook.com

Stichting Jachthonden Meierij reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Het verzoek zal door ons worden geverifieerd.

Stichting Jachthonden Meierij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Stichting Jachthonden Meierij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jachthondenpuppytraining@outlook.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jachthondenpuppytraining@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Stichting Jachthonden Meierij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Stichting Jachthonden Meierij gebruikt de volgende computerprogramma’s:
Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel en WordPress